Mediapankin käyttöehdot

HUOM! THL saa toimittaa oman version käyttöehdoista, alla oleva on vain malliksi

» Rekisteriseloste THL voi täyttää rekisteriselosteen ja toimittaa aineitopankin ylläpitäjälle: helpdesk(at)emmi.fi

1.1 Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Käyttäjä ja Yritys Oy sopivat Mediapankin rekisteröitymistä edellyttävän osuuden käytöstä. Rekisteröintikaavakkeen lähettämällä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja, jonka jälkeen Käyttöehdot tulevat häntä sitoviksi. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua ja Materiaalia näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.2 Tässä sopimuksessa Mediapankin rekisteröitymistä edellyttävästä osiosta käytetään nimitystä "Palvelu", Palvelua käyttävästä henkilöstä käytetään nimitystä "Käyttäjä" ja Yritys Oy:stä käytetään nimitystä "Yritys".

1.3 Palvelun sisältö määräytyy näiden Käyttöehtojen mukaisesti.

1.4 Yrityksen yhteystiedot:

2 Käyttäjäksi rekisteröityminen ja Palvelun käyttöönotto

2.1 Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Käyttäjä käyttää Palvelua rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

3 Käyttäjän henkilötietojen käsittely

3.1 Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Yrityksen aineistopanki käyttäjärekisteriin. Käyttäjistä ylläpidetään luetteloa käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi.

3.2 Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Käyttöehtojen sekä henkilötietolain ja sen nojalla tehdyn rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteriseloste on saatavissa lataamalla sähköisesti Palvelusta. Hyväksymällä Käyttöehdot Käyttäjä antaa Yritykselle yksiselitteisen suostumuksen rekisteröintilomakkeessa olevien henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön.

4 Käyttäjän vastuu

4.1 Käyttäjälle myönnetty käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa kolmannelle taholle ja vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä hyväksyy itseään sitoviksi kaikki Palvelua käytettäessä tehdyt toimenpiteet, jotka on tehty Käyttäjän tunnuksella tai Käyttäjän toimesta tai toimeksiannosta.

4.2 Käyttäjän on annettava Palvelua varten tarvittavat tiedot. Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Yritys ei ole velvollinen tarkistamaan tai korjaamaan tietoja, jotka Käyttäjä antaa Palvelun yhteydessä. Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Käyttäjän on vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Yritykselle.

4.3 Yritys voi luovuttaa Käyttäjän tunnukset muille kuin Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän valtuutuksella tai lain nojalla.

4.4 Käyttäjä vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien kustannuksista ja toiminnasta.

5 Materiaali

5.1 Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua kuvamateriaalia erilaisissa käyttäjien tarvitsemissa tiedostomuodoissa (”Materiaali”). Lisäksi Palveluun voidaan tallentaa ohjeistuksia materiaalien käytöstä. Materiaalin omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Yritykselle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole kohdassa 5.2 mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Yrityksen nimenomaista etukäteistä kirjallista suostumusta levittää, julkaista, kopioida, tallentaa, muokata, manipuloida, saattaa yleisön saataville tai muutoin kaupallisesti hyödyntää Materiaalia sellaisenaan tai edes osittain muuhun, paitsi lainsäädännön erityistapauksissa salliessa. Tällöin tekijän tai oikeudenhaltijan nimi on mainittava.

5.2 Yritys myöntää Käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ladata Materiaalia palvelusta ja käyttää Materiaalia Yrityksenn toimintaa ja palveluita koskevassa viestinnässä sekä muussa yhteydessä, joka asiallisesti liittyy Yrityksen toimintaan. Käyttäjällä on tämän rajoitetun käyttöoikeuden nojalla oikeus kopioida, tallentaa ja käyttää Materiaalia edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten. Käyttäjä vastaa siitä, että Materiaalin käyttö tapahtuu hyvän tavan mukaisesti ja ettei Materiaalin käyttö Käyttäjän toimesta loukkaa kenenkään kolmannen tahon immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Käyttäjällä ei ole ilman Yrityksen nimenomaista lupaa oikeutta muokata tai muuttaa Materiaalia millään tavoin. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa Materiaalin kokoa, mikäli Materiaalin käyttö tätä edellyttää. Käyttöoikeutta ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä julkaisee Materiaalin omalla vastuullaan.

5.3 Kohdan 5.2 mukainen rajoitettu käyttöoikeus voi olla ajallisesti rajoitettu. Oikeuden aikarajoista on tällöin ilmoitettu kyseisen Materiaalin kohdalla Palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että tällaisen Materiaalin käyttö lopetetaan aikarajan mukaisena ajanhetkenä ilman erillistä ilmoitusta Yritykseltä.

5.4 Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Materiaalin rajoitettua käyttöoikeutta kolmannelle taholle.

6 Yrityksen vastuu aineistopalvelusta

6.1 Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelun käyttäminen ja hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla ja että Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita. Yritys ei takaa, että Palvelu vastaa Käyttäjän odotuksia tai että Palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi. Yritys ei myöskään takaa, että Materiaali vastaa Käyttäjän odotuksia. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy lisäksi, että Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu Materiaalin lataamisesta Palvelusta.

6.2 Yrityksellä on milloin tahansa oikeus poistaa Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana, kieltää Palvelun käyttö ja peruuttaa materiaalien käyttöoikeus ilmoittamalla asiasta käyttöoikeuden haltijalle tarvitsematta perustella syytä.

6.3 Yritys tai Yrityksen valitsema kolmas osapuoli ylläpitää Palvelua niin, että se on pääsääntöisesti käytettävissä 24 h vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä. Yrityksellä on milloin tahansa oikeus muuttaa Palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittaville laitteistoille asetettuja vaatimuksia.

7 Vastuunrajoitus

7.1 Yritys ei missään tilanteessa vastaa mistään välittömästä, välillisestä, epäsuorasta, satunnaisista tai erityisestä vahingosta (mukaan lukien tulojen, liikearvon, ansion tai tiedon menetys, korkotappio, saamatta jäänyt tuotto taikka muu taloudellinen menetys), joka johtuu (a) Palvelun tai Materiaalin käytöstä; (b) siitä, että Palvelu tai Materiaalin käyttö on estynyt tai viivästynyt; tai (c) siitä, että Palvelu tai Materiaali on virheellinen.

8 Sopimusehtojen muuttaminen

8.1 Yrityksellä on oikeus ilmoittaa Käyttöehtojen muutoksesta Palvelun yhteydessä. Lainmuutoksesta tai viranomaisen päätöksestä johtuva muutos tulee voimaan välittömästi. Muut muutokset tulevat voimaan Yrityksen ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan neljäntoista (14) päivän kuluttua ilmoituksesta.

9 Muut ehdot

9.1 Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluun ovat Yrityksellä tai Yrityksen Palvelun tuottamiseen valitsemalla kolmannella osapuolella.

9.2 Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.